info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Visitatie

Visitatierapporten NVVS 2021

Iedere vijf jaar visiteert de NVVS de seksuologie-opleidingen. In 2016 werden de opleidingen voor het laatst gevisiteerd. De basis voor de visitatie is gelegen in het Reglement visitatie van de NVVS. Onder visitatie van een opleiding seksuologie wordt verstaan: “een onderzoek naar de manier waarop en de omstandigheden waaronder de opleiding wordt uitgevoerd, op grond van vooraf vastgestelde normen”. “Doel van de visitatie is het beoordelen en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, zowel inhoudelijk als onderwijskundig, als organisatorisch.”

De volgende opleidingen zijn gevisiteerd in 2021. Klik op de titel voor het visitatierapport.