info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

P3NL Maandbericht November

Gepubliceerd in P3NL op maandag, 03 december 2018

Beste betrokkenen bij P3NL,

Via dit maandbericht blikken we terug op de november. Een maand waarin veel dossiers om aandacht vroegen.

Brief aan de Tweede Kamer

De afgelopen maand heeft P3NL een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie van VWS gestuurd in aanloop naar het Algemeen Overleg (AO) van de Tweede Kamer met staatssecretaris Paul Blokhuis op 6 december a.s. In de brief worden drie onderwerpen belicht: wachtlijsten, opleiden en arbeidsmarktproblematiek en de bekostiging. Over dat laatste hieronder meer. De volledige brief lees je hier.

Richtlijnen

De afgelopen maand was er het nodige te doen rondom de inschrijving van de kwaliteitsstandaarden in het register van het Zorginstituut Nederland. Afgelopen 5 jaar hebben partijen onder regie van het NKO gezamenlijk hard gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de zorg in de GGZ. P3NL vindt de inschrijving in het register een belangrijke laatste stap om deze standaarden ook daadwerkelijk vast te leggen als de professionele norm die professionals, patiënten en verzekeraars hebben afgesproken. Een aantal partijen wil nu uitstel daarvan omdat de uitvoerbaarheid volgens hen niet mogelijk is. P3NL stelt zich op het standpunt dat implementatie inhoud volgt en dat het moment en de condities waaronder dat gebeurt, vastgelegd kunnen worden in een implementatieplan. Inschrijving kan wat ons betreft dus gewoon! Gezamenlijk is wel besloten tot het uitstellen van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). Belangrijkste reden: bij de zorginkoop door zorgverzekeraars bij GGZ zorgaanbieders voor 2019 bleken er te grote interpretatieverschillen te zijn over de uitvoering van de GMAP. Meer lees je in deze brief die ook namens P3NL is verstuurd.

Bekostiging

Het onderwerp bekostiging is ‘hot’, maar niet op een goede manier. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat er een experiment wordt gedaan met de bekostiging van niet-BIG beroepen, waaronder de psychodiagnostisch werkenden en ervaringsdeskundigen. De NZa moet dat oppakken maar is gekomen met een niet-uitvoerbaar experiment. Er is een gezamenlijke brief over geschreven aan VWS. Ten principale vindt P3NL dat er meer beroepen dan de genoemde drie voor in aanmerking zouden moeten komen, maar de administratieve belasting en de zorginkoop door verzekeraars moet wel mogelijk zijn. De NZa zal waarschijnlijk haar koers niet wijzigen.

Het zogenaamde zorgclustermodel dat in de plaats zou komen voor de huidige DBC-systematiek komt niet van de grond. Dat is een bittere pil omdat er veel energie in is gestoken maar er nu niet voldoende data zijn verzameld om tot een goede afweging te kunnen komen. Er blijft dus iets knagen of stoppen dan wel doorgaan nu verstandiger was. En er loopt nog een consultatieronde van de NZa waar we vorige maand al over berichtten. Onze inbreng lees je hier. Dit onderwerp zal uitvoerig aan bod komen tijdens het AO van 6 december a.s. want er is grote verwarring over ontstaan.

Kwaliteitsinstituut

De verenigingen die binnen P3NL-verband samenwerken, trokken de afgelopen maand samen op bij de doorontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut. Zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord begeleidt het Zorginstituut Nederland dit traject. Voor 1 december moet er een voorstel worden neergelegd voor aanpassingen op korte termijn; dat is gelukt. Belangrijk daarbij is onze inzet om de mogelijkheden voor het medebehandelaarschap te verruimen. Dat wordt waarschijnlijk gehonoreerd. Op 20 december is er een bestuurlijk overleg over o.a. dit onderwerp waarna het voorstel kan worden verspreid. Daarnaast is er ook nog een lijst met onderwerpen die discussie oproepen waarover voor 1 april 2019 een besluit moet worden genomen. Hierop staat op ons verzoek de uitbreiding van de lijst met beroepen die regiebehandelaar mogen zijn. 

Praktisch: partijen schreven een gezamenlijke brief aan het Zorginstituut over het verlengen van de geldigheid van het huidige statuut tot 31 december 2019. Voor instellingen en vrijgevestigde betekent dit dus dat zij in de tussentijd geen nieuw KS hoeven op te leveren. Hij moet wel actueel gehouden worden. Daarover krijgen zij nog nader bericht.

Kennisagenda

Op 14 november nam P3NL deel met maar liefst 8 (!) vertegenwoordigers aan een bijeenkomst over het onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw. In het hoofdlijnenakkoord is per jaar 5 miljoen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is niet veel als je kijkt naar andere sectoren en het aantal honoreerbare onderzoeksvoorstellen. Tegen die achtergrond is gesproken over het opstellen van een kennisagenda voor de psychologie. Mind heeft een kennisagenda vanuit het perspectief van de patiënt opgesteld en de NVVP doorloopt een traject dat in april 2019 tot een kennisagenda voor de psychiatrie moet leiden. We hebben met hen afspraken gemaakt over de manier waarop P3NL daarbij betrokken zal worden. Belangrijk is dat we ook een ‘eigen’ kennisagenda willen opstellen zodat we meer inhoudelijke sturing kunnen geven aan het onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw. Als je daarover wilt meedenken laat dat dan even weten via info@p3nl.nl

Beroepenstructuur

Zoals bekend zijn NIP, NVGzP, NVO en NVP onder voorzitterschap van P3NL aan de slag met het project over het vernieuwen van de beroepenstructuur binnen de psychologische en pedagogische zorg. Fase 1, de inventarisatie, nadert zijn afronding. Tijdens de Algemene Vergadering van 4 december zal SiRM namens de stuurgroep de stand van zaken geven, maar het beeld is duidelijk: patiënten en verwijzers zijn het overzicht kwijt en ook de experts uit het werkveld geven aan dat er een te grote onduidelijkheid is. De noodzaak om tot een verduidelijking van de beroepenstructuur te komen is dus wel aangetoond. Op 26/11 hebben we een gesprek gevoerd met VWS over het vervolg want volgens afspraak zullen we daar ook een plan van aanpak opstellen. We zullen daar in een volgend maandbericht inhoudelijk op terugkomen.

Samenwerking binnen P3NL

Ik wil hier kort de onderwerpen noemen waarop door de directeuren van de aangesloten verenigingen is besloten om de samenwerking tussen de verenigingen te verkennen of vorm te geven: vereenvoudigen van accreditatie en registratie van na- en bijscholing, het organiseren van webinars over tal van onderwerpen, het AVG-aanbod in 2019 en de klachten- en geschillenregeling met daaraan gekoppeld een rechtsbijstandsverzekering voor de bijkomende kosten. Op elk van deze onderwerpen zijn werkgroepjes aan de slag.

Verenigingszaken

De afgelopen maand was er weer een aantal overlegmomenten: de directeuren kwamen op 12 november bij elkaar en de commissie bekostiging vergaderde de 26e. Het bestuur vergaderde op 20 november. In die vergadering is een aantal besluiten genomen die vervolgens zullen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 4 december. Dat gaat over een aantal aanpassingen in de statuten en het huishoudelijk reglement, het jaarplan en de begroting voor 2019 en een nadere regeling voor aspirant-leden en associaties.

Aansluiting LV POH-GGZ bij P3NL

Tot slot een heel positief bericht: het bestuur van P3NL heeft besloten om de landelijke Vereniging POH-GGZ toe te laten als lid van de federatie. Hiermee komt het aantal aangesloten verenigingen op elf! De verenigingen hebben bij elkaar ruim 37.000 leden. Belangrijker is dat we met de aansluiting van de LV POH-GGZ een belangrijke verbinding hebben kunnen leggen tussen huisartsenzorg en GGZ. We heten de LV POH-GGZ van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Marnix de Romph MA
Directeur

 

Terug naar Nieuws