info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Beroepsverenigingen werken samen aan ontwikkeling afwegingskader meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Gepubliceerd in P3NL op vrijdag, 17 november 2017

Beroepsverenigingen werken samen aan ontwikkeling afwegingskader meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Afgelopen zomer is de wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. Deze wijziging regelt dat in de meldcode een zogenaamd ‘afwegingskader’ moet worden opgenomen. Het te ontwikkelen afwegingskader moet handvatten bieden voor de betreffende beroepsgroepen om in stap 5 van de Meldcode de afweging te maken of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens, of het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is. Dit afwegingskader wordt opgesteld door de beroepsgroepen die onder de werking van de meldcode vallen. Het ministerie van VWS heeft de beroepsgroepen in verschillende clusters verdeeld. De beroepsverenigingen NVO, NIP, BPSW, LVVP, NVP, NVGzP, VGCt, VKJP, VPeP, NVRG, VEN en NVVS werken samen binnen een cluster om dit afwegingskader te ontwikkelen voor de beroepsgroepen pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Een projectleider ondersteunt hierbij. Het afwegingskader voor dit cluster wordt opgesteld in samenhang met de andere clusters, waaronder de artsen, paramedici, verpleegkundigen, onderwijs, justitie en kinderopvang. Daarnaast wordt afgestemd met o.a. Veilig Thuis, brancheorganisaties en kennisinstituten.

Het afwegingskader moet gaan beschrijven wanneer, en op basis van welke afwegingen het melden van (vermoedens van) ernstig huiselijk geweld en/of kindermishandeling door de beroepsgroepen als beroepsnorm en daarmee als noodzakelijk wordt beschouwd. Het afwegingskader maakt ook duidelijk wanneer het bieden of organiseren van hulp (ook) tot de mogelijkheden behoort. Het is dus in stap 5 niet langer óf hulp bieden óf melden, zoals in het oude besluit, maar als je hebt afgewogen dat de situatie van een cliënt dusdanig ernstig is dat melden noodzakelijk is, kun je ook hulp bieden, zodat ook de hulp te monitoren is door Veilig Thuis.

Het is de bedoeling dat het afwegingskader van de relevante beroepsgroep(en) wordt overgenomen door organisaties en zelfstandig werkenden in hun meldcode.

De inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit verplichte meldcode is op 1 januari 2019.

Ter ondersteuning is vanuit het ministerie van VWS het 'basisdocument Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. 

Terug naar Nieuws