info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Accreditatie aanvragen

Accreditatie aanvragen voor een (na)scholing/congres

De NVVS heeft de registraties en herregistraties van de Seksuologen NVVS (SH/VPO), Consulenten Seksuele Gezondheid NVVS en leden met de Aantekening NVVS gedigitaliseerd. De NVVS doet dat in samenwerking met PE-online. 
Dit geldt daarom ook voor de accreditatie aanvragen voor bij- en nascholing, zodat accreditatiepunten automatisch in de dossiers van de geregistreerden worden bijgeschreven.

Ter informatie; de (her)registraties worden sinds 2016 beheerd door de Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS), zie voor meer informatie www.stichtingnrvs.info.

Indien u accreditatie voor uw scholing wilt aanvragen volg dan onderstaande instructie en lees eerst het reglement Accreditatie goed door. 

 • Klik op https://www.pe-online.org/edu/?taalid=20. U komt dan op de PE-online website.
 • Login met de u toegewezen accountnaam en wachtwoord (Heeft u als aanbieder nog geen accountnaam? Vraag deze dan hier aan; https://www.pe-online.org/SPE202_EDU_Aanvraag.aspx)
 • Vraagt u voor de eerste keer accreditatie aan bij de NVVS? Vraag dan eerst autorisatie aan. (Ga in PE Online naar Autorisatie en klik vervolgens op 'autorisatie aanvragen' bij de NVVS (wegens een 'tijdelijke' fout in het systeem van PE Online dient u de NVVS accreditatie in te dienen bij de Stichting NRVS, en u dient dan ook te zoeken op: Stichting NRVS) 
 • Klik op cursusbeheer
 • Klik op accreditatie wizard / Accreditatieaanvraag indienen
 • Volg de aanwijzingen en vul het formulier in
 • Na beoordeling ontvangt u bericht van de accreditatiecommissie NVVS
 • In dit scherm kunt u ook de status van uw aanvraag volgen

Let op!!!

U bent als aanbieder van onderwijs/scholing verantwoordelijk voor bijschrijving van de accreditatiepunten in het elektronisch dossier van de NVVS deelnemer. Dit houdt in dat in het inschrijvingsformulier het unieke NVVS lidmaatschapsnummer gevraagd moet worden. Nadat de deelnemer de scholingsactiviteit heeft bijgewoond dient u zelf de accreditatiepunten bij te schrijven in het dossier van de desbetreffende deelnemer. Tevens draagt u er zorg voor dat elke deelnemer na afloop een certificaat krijgt met daarop het aantal punten waarvoor de scholing geaccrediteerd is en het ID-nummer van de toegewezen NVVS-accreditatie.

Kosten

De kosten voor accreditatie bedragen € 250,-. De factuur ontvangt u in pdf per e-mail. 
Wanneer deelname gratis is (en geen sponsoring), dan worden er geen accreditatiekosten doorberekend. 

Stap voor stap de procedure voor het aanvragen van accreditatie van een nascholingsactiviteit:

1. Procedure:
 • Vóór aanvraag: eerst aanmelden voor het digitale accreditatiesysteem van de NVVS en vervolgens dient men middels dit systeem de aanvraag in te dienen
 • Een aanvraag tot accreditatie van een aanbod van nascholing dient te worden ingediend uiterlijk een maand voordat met de nascholing wordt gestart.
 • Aan de behandeling van een verzoek tot accreditatie zijn kosten verbonden. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks door het Bestuur van de NVVS vastgesteld.
 • Wanneer een verzoek om accreditatie niet wordt gehonoreerd, vindt geen restitutie plaats
2. Het verzoek om accreditatie van de nascholing bevat:
 • een opgave van het aantal uitvoeringen en de data van de nascholingsactiviteit waarvoor accreditatie wordt aangevraagd;
 • een opgave van de aanvangs- en eindtijd;
 • een duidelijke omschrijving van het programma en een opgave van het aantal uren daadwerkelijke kennis- of vaardighedenoverdracht;
 • een omschrijving van de toelatingsvereisten en de doelgroep;
 • een omschrijving van de leerdoelen van de nascholing;
 • een omschrijving van de wijze waarop kennisoverdracht en/of vaardigheidstrainingen plaatsvinden;
 • de kwalificaties van de opleider(s)/docenten
​3. De nascholingsactiviteit moet voldoen aan de volgende vereisten:
 • De inhoud van het programma voldoet aan aanvaarde (wetenschappelijke) standaarden en is conform algemeen aanvaarde inzichten met betrekking tot een adequate beroepsuitoefening.
 • De nascholing is voldoende objectief. Hieronder wordt verstaan een objectieve en evenwichtige weergave van de leerstof.
 • De nascholing is voldoende relevant, dat wil zeggen: het programma sluit aan bij het kennis- en/of vaardigheidsniveau van de beoogde deelnemers en de werkvormen zijn geschikt voor het bereiken van de gestelde leerdoelen.
 • De opleider/docent dient te beschikken over een registratie in ten minste één van de registers van de NVVS. Slechts in bijzondere situaties op een specifiek kennisveld kan de Kamer Onderwijs besluiten dat de opleider/docent niet aan bovengenoemde kwalificaties hoeft te voldoen.
   
Voor vragen/opmerkingen over het aanvragen van accreditatie voor nascholing kunt u zich wenden tot de Kamer Onderwijs via: oc@nvvs.info.
Laatst aangepast op donderdag, 04 april 2019 09:45