info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

NVVS Werkgroep Richtlijnen

Inleiding

De NVVS werkgroep Richtlijnen is sinds december 2017 gemandateerd door het Bestuur van de NVVS om de inzet op richtlijnen te coördineren.

Richtlijnen worden in alle werkvelden waarin seksuologen actief zijn opgesteld om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Er gelden in Nederland talloze richtlijnen, te groeperen naar ziektebeeld, doelgroep, zorgorganisatie of basisdiscipline van de zorgverlener. Al deze richtlijnen worden om de zoveel jaar herzien (gereviseerd).

Waar richtlijn wordt genoemd, kan je ook zorgstandaard, handreiking, generieke of specifieke module, kwaliteitsstandaard of aanverwante term lezen. Natuurlijk zijn deze van elkaar te onderscheiden wat betreft doel en reikwijdte. Maar het gaat in alle gevallen om een beschreven product dat zich uitspreekt over wat goede zorg is voor een bepaalde doelgroep, gezien vanuit een bepaalde zorgdiscipline of zorgconstellatie en dat beschouwd wordt als algemeen geldend voor de betreffende zorgverleners. Ook de NVVS inzet op implementatieproducten (zoals patiënt-informatie en werkkaarten), die een publiekgerichte concretisering van een richtlijn vormen, wordt vanuit de werkgroep Richtlijnen gecoördineerd.

De interesse van de werkgroep gaat in hoofdzaak uit naar richtlijnen in de GGZ, de (licht) verstandelijke gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de revalidatie en de brede somatische zorg.

De NVVS zet zich in om structurele en proactieve aandacht voor seksuele gezondheid te waarborgen. Een richtlijn die aandacht voor seksuele gezondheid waarborgt (denk bijvoorbeeld aan de impact van ziekte op de seksualiteit), doet recht aan het belang van de patiënt en versterkt het bestaansrecht van de seksuoloog NVVS en de consulent seksuele gezondheid NVVS.

Het blijvend beïnvloeden van richtlijnen draagt op de lange termijn bij aan de normalisatie en integratie van het thema seksuele gezondheid in de zorg en tot bestendiging van de positie van de seksuoloog NVVS en consulent seksuele gezondheid NVVS in deze. De NVVS draagt daarom graag de uniforme boodschap uit dat richtlijnen structurele en proactieve aandacht voor seksuele gezondheid behoren te waarborgen. Deze uniforme boodschap wil ook voorkomen dat de NVVS in de ene richtlijn iets anders roept dan in de andere (het blijft tenslotte mensenwerk). We zien de inzet op richtlijnen als een verantwoordelijkheid van de vereniging, niet als een individuele aangelegenheid.

De werkgroep Richtlijnen onderhoudt nauw contact met het bestuur van de NVVS. Ook is er een facultatieve lijn met leden van het Concilium Sexologicum.

Waar vind je richtlijnen die in jouw werkveld belangrijk zijn?

Hieronder een paar links naar de diverse richtlijn-databases:

CirkelsVan binnen naar buiten:

Middelpunt = NVVS initieert richtlijn (initiatieffase)
Eerste ring = NVVS neemt deel aan een richtlijncommissie (commissiefase)
Tweede ring = NVVS geeft commentaar op conceptrichtlijn (commentaar- of consultatiefase)
Derde ring = NVVS geeft autorisatie aan definitieve richtlijn (autorisatiefase)

 

Hoe werkt de NVVS werkgroep Richtlijnen?

De werkgroep kan vanuit 4 posities (ringen) invloed uitoefenen:

  1. De NVVS initieert zelf een richtlijn (middelpuntpositie). Zelf een multidisciplinaire richtlijn opzetten vergt een grote organisatorische en financiële inspanning en is voor een kleine vereniging als de NVVS meestal niet haalbaar. Een monodisciplinaire richtlijn opzetten, alleen voor en door seksuologen en/of consulenten seksuele gezondheid, is natuurlijk een stuk eenvoudiger. De NVVS is in 2020 gestart met de opzet van een generieke module Seksuele Gezondheid, waarnaar vanuit andere richtlijnen kan worden verwezen. Eerste resultaten worden verwachten in de loop van 2021.

  2. Een NVVS-lid wordt afgevaardigd en neemt zitting in een richtlijncommissie die door een andere organisatie wordt geïnitieerd (eerste ring). Dit betekent dat je als afgevaardigde vanaf de start van het (revisie-)traject betrokken bent en meedenkt. Je bent participant. Dit kan een redelijk intensief traject zijn, met een aantal vergaderingen per jaar, met lees- en denkwerk en overleg (bijvoorbeeld over de vraag welke deelvragen onderzocht moeten worden). Samen geef je vorm aan de nieuwe richtlijn. Voor je inzet ontvang je meestal een kleine vergoeding van de organiserende partij. Als je als seksuoloog NVVS of consulent seksuele gezondheid NVVS meewerkt aan een richtlijnlijncommissie word je officieel door de NVVS afgevaardigd. Je vertegenwoordigt dan de NVVS en draagt namens de NVVS haar standpunten uit.

  3. De NVVS geeft commentaar op een conceptrichtlijn of een concept-resultaat van een richtlijnencommissie (tweede ring). Men noemt dit ook wel de consultatiefase. Als de NVVS al in de eerste ring betrokken is, wordt ze automatisch ook voor de tweede en derde ring uitgenodigd. Het komt vaak voor dat we niet betrokken zijn geweest in de eerste ring (commissie), maar dan alsnog wel officieel betrokken worden bij de commentaarfase van de richtlijn. Dit gebeurt zowel omdat dit vooraf zo is afgesproken, als in situaties waarin we op het laatste moment ‘lucht gekregen hebben’ van een richtlijn en wij ons alsnog bij de organisatie hebben kenbaar gemaakt. Vanuit deze positie kan nog steeds grote invloed uitgeoefend worden, mits de feedback goed onderbouwd wordt.De werkgroep probeert binnen de NVVS in principe meerdere 'meelezers' te vinden die inhoudelijk commentaar leveren op de conceptrichtlijn (liefst 2-3 collega's), bundelt vervolgens het commentaar en brengt dit officieel namens de NVVS over aan de vragende organisatie.Als je gevraagd wordt om commentaar te geven, betekent dit in de praktijk dat je de conceptrichtlijn krijgt toegezonden, deze grondig leest en van commentaar voorziet, en dit commentaar doorgeeft aan de betrokken richtlijncoach uit de NVVS werkgroep Richtlijnen.

  4. Wanneer de NVVS vanuit de eerste of tweede ring betrokken is, dient zij als betrokken organisatie ook autorisatie te verlenen van het eindproduct (derde ring). Hiermee wordt aan de buitenwereld duidelijk gemaakt dat de NVVS deze richtlijn in definitieve vorm onderschrijft. Ook in deze fase van het traject kunnen we nog invloed uitoefenen, mits we met goede argumenten komen. Hoewel er in deze fase in principe geen inhoudelijke discussie meer mogelijk is, blijkt dat in de praktijk wel mee te vallen en kunnen er soms toch nog belangrijke verbeteringen worden doorgevoerd. De werkzaamheden zijn in de kern gelijk aan die in de commentaarfase. Maar inhoudelijk meestal minder intensief: het gaat hier om de puntjes op de i.In extreme gevallen, wanneer de commissie geen gehoor geeft aan de wens van de NVVS om aandacht voor seksuele gezondheid in de richtlijnlijn te waarborgen, kan de NVVS besluiten geen autorisatie te verlenen.

Basisteksten

De NVVS werkgroep Richtlijnen wil graag iedereen ondersteunen die namens de NVVS bijdraagt aan richtlijnontwikkeling. Om te voorkomen dat iedereen opnieuw het wiel moet uitvinden en om de boodschap die we als NVVS willen uitdragen zo sterk en uniform mogelijk te maken, biedt de werkgroep basisteksten aan. Deze kunnen als voorbeeld dienen of integraal (of enigszins bijgewerkt) in richtlijnen worden opgenomen. Deze teksten verwoorden de boodschap die de NVVS wil uitdragen met betrekking tot seksuele gezondheid. Je vindt een aantal van deze basale teksten hier

Werkgroepleden = Richtlijncoaches

De werkgroepleden coördineren de inzet op alle richtlijnen. Zij zoeken geschikte NVVS-leden die op basis van kennis en ervaring kunnen bijdragen aan de inhoud van en/of reflectie op de betreffende richtlijn. Afhankelijk van de gekozen positie (zie boven) en de ervaring van de NVVS-afgevaardigden/betrokkenen, geven zij feedback en tips of helpen met het formuleren van teksten voor de betreffende richtlijn. De werkgroep leden zijn als het ware "coaches" voor degenen die zich inhoudelijk inzetten. Soms nemen werkgroep leden zelf deel aan een richtlijncommissie. Dit is echter uitzondering, geen regel en vaak geboren uit noodzaak. Het streven is en blijft dat de inzet op richtlijnen binnen de NVVS zo breed mogelijk gedragen wordt.

De NVVS werkgroep Richtlijnen vergadert 4 per jaar via ZOOM (video conference) en bestaat momenteel uit:

Katrien Grootaers - socioloog/seksuoloog NVVS
Dorry Boll – gynaecoloog/seksuoloog NVVS
Riet Pieters - arts/seksuoloog NVVS
Ciel Wijsen - vertegenwoordiging namens Bestuur van de NVVS.

Heb je belangstelling om je in te zetten voor de NVVS door richtlijnen voor goede zorg te beïnvloeden, neem dan contact op met een van de werkgroepleden of via het NVVS Secretariaat info@nvvs.info.

Overzicht NVVS inzet op richtlijnen

Voor een actueel overzicht van onze werkzaamheden, klik hier.