info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Pijler Beroep

Pijler Beroep

Vanuit de Pijler Beroep worden activiteiten ontplooit die betrekking hebben op de seksualiteitshulpverlening en seksuele gezondheidsbevordering in brede zin. Het hoofddoel van de Pijler Beroep is kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van seksualiteitshulpverlening en gezondheidsbevordering. Hier wordt op verschillende manieren binnen de NVVS en dus ook binnen de Pijler Beroep gestalte aan gegeven.

Contacten

De portefeuillehouder, de overige bestuursleden, maar eveneens andere NVVS leden onderhouden bijvoorbeeld het contact met organisaties en andere stakeholders op dit gebied, zoals SOA-Aids Nederland en de Rutgers. Tevens worden vanuit de Pijler Beroep contacten onderhouden met andere beroepsverenigingen (o.a. NIP, NVO, NVRG) en organisaties zoals P3NL; de overkoepelende federatie voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. De portefeuillehouder neemt o.a. deel aan de commissie jeugd van P3NL. De voorzitter neemt deel aan het directeurenoverleg en de commissie bekostiging. Eerder werd ook door verschillende NVVS leden deelgenomen aan de werkgroep die binnen het Kwaliteitsnetwerk GGZ zorg draagt voor de ontwikkeling van de zorgstandaarden Seksuele Disfuncties en Hyperseksualiteit en Parafiele Stoornissen. Voor meer informatie en de huidige stand van zaken verwijs ik naar de website; http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/ontwikkeling/project/zorgstandaard-seksuele-disfuncties-genderdysforie-en-parafiele-stoornissen/

Werkgroepen

Onder de Pijler Beroep kunnen ook (bestuurlijke) werkgroepen vallen. Deze hebben een concrete taak en verantwoordelijkheid en worden tijdelijk in het leven geroepen. Als de taak is afgerond wordt deze werkgroep weer opgeheven. De werkgroepen kunnen zowel door het bestuur als door de leden geïnitieerd worden. De werkgroep valt echter onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Aan de werkgroepen zijn bepaalde criteria en een budget verbonden. Voorheen was de Werkgroep Richtlijnen ondergebracht bij de Pijler Beroep, nu is dat bij de Pijler Wetenschap. Voor meer informatie verwijs ik naar de Pijler Wetenschap. De werkgroep beroepsprofilering t.b.v. de beroepsbelangenbehartiging is in ontwikkeling. De doelen zijn; “De seksuologie in politiek Nederland verder op de kaart zetten, bij verzekeraars seksuologische zorg vergoed krijgen en in aanmerking komen voor het regiebehandelaarschap.”
  • Werkgroep Beroepsprofilering
  • Werkgroep Richtlijnen

Special Interest Groups (SIG’s)

Binnen de Pijler hulpverlening en gezondheidsbevordering kunnen zoals gezegd naast werkgroepen ook de zogenaamde “Special Interest Groups” (SIG’s) worden ondergebracht. De SIG’s zijn discipline overstijgend en behartigen en vertegenwoordigen het inhoudelijke domein van een deelgebied van het vak, zoals bijv. revalidatie seksuologie. De SIG’s staan op zichzelf en vallen niet onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Ze onderhouden wel het contact met de portefeuillehouder van de Pijler Hulpverlening en Gezondheidsbevordering en vice versa. Ze kunnen bv. wel gevraagd worden om mee te denken in een congrescommissie of bij specifieke thema’s aangaande hun vakgebied. SIG’s komen met enige regelmaat bij elkaar in het kader van het onderling uitwisselen van informatie over ontwikkeling in hun vakgebied bv. op het gebied van onderzoek, methodieken en materialen of organiseren zelfstandig symposia voor belangstellenden. Alle leden van een vereniging kunnen een SIG oprichten en aanmelden bij de Pijler Beroep.

Op dit moment zijn de volgende SIG’s actief binnen de Pijler Beroep;

Wilt u informatie over de deze groepen dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de SIG’s.

De contactpersoon vanuit het bestuur voor de SIGs is Wilma Mathurin.
Telefoon: 075-6476394 (via secretariaat)
E-mail: hvgb@nvvs.info

NB. De positie als portefeuillehouder van de Pijler Beroep is nog niet ingevuld.