info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Klachten- en Tuchtrechtcommissie

Gedragscode NVVS

De gedragscode beoogt recht en bescherming te geven aan degenen met wie het NVVS-lid in een professionele relatie treedt. De gedragscode verschaft criteria waaraan het handelen kan worden getoetst, stelt duidelijke grenzen en beoogt te beschermen tegen onterechte klachten. De volledige tekst van de gedragscode vindt u hier.

Klachtencommissie NVVS

Indien een lid van de NVVS zich niet aan de gedragscode houdt, kan een klacht hierover worden ingediend bij de Klachtencommissie. Hierin hebben zowel NVVS leden zitting als een externe jurist. Het klachtenreglement heeft betrekking op

 • externe klachten (iedere rechts- of natuurlijke persoon die gevolgen ondervindt of heeft ondervonden van een gedraging van een lid van de NVVS dan wel een gedraging van het voor dit lid werkzame personeel, in het kader van een direct of indirect professioneel-seksuologisch contact);
 • interne klachten (klachten van het ene NVVS-lid tegen het andere en klachten van personeelsleden van aangeklaagde, tenzij klager als cliënt in de zin van de beroepscode in een relatie tot de aangeklaagde staat).

Het doel van het Klachtenreglement ofwel klachtenregeling is het recht doen aan een klager, met zo mogelijk herstel van de vertrouwensrelatie. Door goede verslaglegging wordt zicht gegeven op mogelijke tekortkomingen in het professionele handelen. Zo nodig worden aanbevelingen gedaan aan het bestuur ter verbetering. De volledge tekst van het Klachtenreglement vindt u hier.

Indien de Klachtencommissie oordeelt dat de klacht een juridische aansprakelijkheid voor schade kan inhouden, of dat het zware of herhaalde aantijgingen betreft, kan de klacht, met instemming van de klager, worden neergelegd bij de interne Tuchtrechtcommissie van de NVVS. Dan wel wordt de klager geadviseerd de klacht voor te leggen aan een andere daartoe geëigende instantie. Indien u zich wil wenden tot de Klachtencommissie, onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens.

De samenstelling van de Klachtencommissie is als volgt:
 • Mevr. Riek Vilters: Extern jurist (voorzitter)
 • Francine Bekkers, lid
 • Jannetta Bos, lid
 • Sanderijn van der Doef, lid
 • Jelto Drenth, lid
 • Mels van Driel, lid

Tuchtrechtcommissie NVVS

De Tuchtrechtcommissie neemt een klacht niet in behandeling dan nadat deze is behandeld door de Klachtencommissie. De Tuchtrechtcommissie toetst of er sprake is van handelen in strijd met de zorg die het NVVS lid behoort te betrachten of in strijd met een of meer bepalingen van de statuten, reglementen of de binnen de NVVS geldende beroepscode, of de belangen van de NVVS geschaad zijn, of er sprake is van oncollegiaal optreden. De Tuchtrechtcommissie is bevoegd maatregelen op te leggen, variërend van een waarschuwing tot levenslange royering als NVVS lid (inclusief stopzetten registratie als Seksuoloog NVVS). De volledige tekst van het Reglement van de Tuchtcommissie vindt u hier. Indien u zich wil wenden tot de Tuchtrechtcommissie, onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens.

De samenstelling van de Tuchtrechtcommissie is als volgt:

 • Mevr. Mr. Margriet van Ham-Rozenbroek, Extern voorzitter
 • Dhr. Mr. De Kiefte, plv voorzitter
 • Dorry Boll, lid
 • Peggy Cohen-Kettenis, lid
 • Gidia Jacobs, lid
 • René Kropman, lid
 • Rudolf Steinberger, lid
De verjaringstermijn voor het indienen van klachten is gesteld op 10 jaar.

De Klachten- en Tuchtrechtcommissies worden ondersteund door een ambtelijke secretaris.

Contactpersoon: Mw. drs. M.C. (Mieke) Poelsma (ambtelijk secretaris)
Telefoon: 06-16328610
Email: klachten@nvvs.info