info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Beginselverklaring

Beginselverklaring van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

De Vereniging zal niet discrimineren naar sekse, geloof, ras, seksuele preferentie, leeftijd, en leefstijl.

Doelstelling van de Vereniging:

Het bevorderen van de kwaliteit, de uitwisseling van ervaring, het onderling op elkaar afstemmen, en de noodzakelijke fondsenwerving met betrekking tot de volgende aspecten van de seksuologie: onderzoek en studie, hulpverlening, onderwijs en opleiding, voorlichting, vorming en preventie. Het gevraagd en ongevraagd adviseren bij seksuologisch relevante kwesties. Het bevorderen van nationale en internationale contacten op het gebied van de seksuologie en op aanverwante gebieden.

Statutair kent de Vereniging de volgende typen leden:

  • Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die een academische of daarmee gelijkgestelde opleiding voltooid hebben en ervaring hebben op het gebied van de seksuologie, die zich hebben aangemeld en door het bestuur van de Vereniging zijn geaccepteerd.
  • Aspirant leden kunnen zijn natuurlijke personen, die nog niet voldoen aan de genoemde eisen voor het gewone lidmaatschap en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
  • Buitengewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die niet aan de genoemde eisen voor het gewone lidmaatschap voldoen, maar die als een bijzondere aanvulling voor de Vereniging kunnen worden gekenmerkt.
  • Ereleden kunnen zij zijn, die op grond van bun bijzondere verdiensten voor de seksuologie hiertoe zijn uitgenodigd.

Lid kan worden hij/zij, die:

  • Een academische of gelijkwaardige opleiding heeft,
  • Vanuit zijn/haar vakgebied daadwerkelijk getoond heeft, dat de seksuologie een wezenlijk onderdeel van zijn/haar werkzaamheden vormt,
  • De doelstelling en beginselverklaring van de Vereniging onderschrijft,
  • En bij wie naar het oordeel van het bestuur geen bezwaren aanwezig zijn tegen het lidmaatschap.

Huishoudelijk reglement en gedragscode voor NVVS-leden

Graag willen wij u wijzen op het huishoudelijk reglement en de gedragscode  voor leden te vinden onder de pagina reglementen op de NVVS website.

Belangrijk te weten is dat het woord seksuoloog in Nederland niet beschermd is, en dus mag deze in principe door iedereen gebruikt worden. Voor de kwalificaties die horen bij de verschillende registers van de NVVS ligt dit anders. Deze mogen alleen gebruikt worden wanneer iemand daadwerkelijk in een register ingeschreven staat. Zo is bijvoorbeeld de term seksuoloog-NVVS rechtenmerkelijk vastgelegd. De NVVS kan onrechtmatig gebruik door leden en niet-leden beboeten.

Binnen de NVVS heerst al jaren de impliciete afspraak dat leden die niet in 1 van de registers geregistreerd zijn, zich niet naar de buitenwereld afficheren met de term seksuoloog. Dit om verwarring naar het publiek te voorkomen en zuiver te blijven over de kwalificaties die door de NVVS opgesteld zijn. Wij pleiten voor het niet gebruiken van het woord seksuoloog, het duidelijk gebruiken van de kwalificaties van de NVVS en als alternatief het noemen van het lidmaatschap van de NVVS. We hopen op uw begrip en medewerking.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd tenzij het bestuur voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar de opzegging heeft ontvangen.
Opzegging door een lid kan door middel van een e-mail aan info@nvvs.info gericht aan het bestuur. Een opzegging is geldig, wanneer deze schriftelijk (per e-mail) door het bestuur bevestigd wordt. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar, waarin de contributie verschuldigd is, eindigt, blijft het volledige bedrag verschuldigd, ongeacht de oorzaak van de beëindiging.

 

Ledenpagina

Klik hier om terug te keren naar de ledenpagina